Giá gas có thể được ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

  1. Nguồn cung và hoạt động sản xuất : Sản lượng gas không đáp ứng được nhu cầu hoặc sản xuất gas giảm, giá gas sẽ tăng lên.

  2. Chi phí vận chuyển: là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá gas. Nếu chi phí vận chuyển tăng, giá gas cũng sẽ tăng.

  3. Chính sách của nhà nước và tình hình kinh tế: Các chính sách của nhà nước về sản xuất và sử dụng gas hay tình hình thế giới biến động cũng có thể ảnh hưởng đến giá gas.


Thu gọn